Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

HomeTaste B.V.
Kanaalweg 33
2903 LR Capelle aan den IJssel 
KvK nummer: 83454918

1.    Definities:

Bezorger:    De (rechts)persoon die de bestelling namens Restaurant aan Klant bezorgd.
Dienst of Diensten:    HomeTaste stelt een online platform beschikbaar waarop HomeTaste het aanbod van Restaurant plaatst en de Klant via dit online platform bij Restaurant bestelt.
Klant:    Een (rechts)persoon die een bestelling plaatst bij Restaurant via het online platform van HomeTaste.
Restaurant:    Een Restaurant en/of home kitchen die met HomeTaste een overeenkomst gesloten heeft voor aanbod van voedingsmiddelen aan Klant.

2.    Toepasselijkheid
2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten van Hometaste. HomeTaste stelt een online platform beschikbaar om het aanbod van Restaurant samen te brengen met de vraag van de Klant.
2.2    Via het online platform van HomeTaste genereert HomeTaste bestellingen van Klant ten behoeve van Restaurant. Klant sluit daarbij een overeenkomst met Restaurant.

3.    Werkwijze en verplichtingen van Klant
3.1    Klant gaat met Restaurant een overeenkomst aan wanneer Klant via het online platform van HomeTaste een bestelling plaatst.
3.2    Klant betaalt de bestelling online aan Restaurant via HomeTaste. Als Klant niet betaalt, is de bestelling niet definitief geplaatst en wordt de bestelling dus ook niet uitgevoerd.
3.3    Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de bestelling.
3.4    Klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van allergieën, tijdig doorgeven van wijziging in de bestelling en van het juiste bezorgadres.
3.5    De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de bestelling door Klant in ontvangst wordt genomen op het door de Klant opgegeven adres. Als de bestelling niet kan worden afgegeven door Bezorger, zal Bezorger proberen contact op te nemen met Klant. Als Klant niet bereikbaar is, kan Bezorger besluiten de bestelling achter te laten op een redelijke locatie buiten bij Klant. Zowel HomeTaste, Restaurant, als Bezorger zijn dan niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de bestelling.
3.6    Bij bestellingen met een leeftijdslimiet zoals alcoholische dranken, mag door Restaurant en/of Bezorger om een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd. Als Klant deze niet kan tonen of Klant niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen conform wet- en regelgeving voor de bestelling, kan HomeTaste en/of Restaurant en/of Bezorger een deel van of de gehele bestelling weigeren te bezorgen. Er kunnen dan annuleringskosten in rekening worden gebracht voor dit deel van of de gehele bestelling.
3.7    De bij de bestelling aangegeven bezorgtijd is slechts ter indicatie. Restaurant heeft een inspanningsverplichting om de bestelling binnen een redelijke termijn van de te verwachtte bezorgtijd te bezorgen.


4.    Klachten
4.1    Als Klant niet tevreden is, kan Klant een klacht indienen:
I.    bij HomeTaste als de klacht gaat over een geleverde Dienst van HomeTaste.
II.    bij Restaurant als de klacht gaat over het aanbod van Restaurant, de bestelling dan wel de uitvoering van de overeenkomst.
4.2.    De Klant moet de klacht schriftelijk, per e-mail, via het online contactformulier of telefonisch indienen. 
4.3.    De klacht moet binnen redelijke tijd, maar in ieder geval binnen 3 dagen na het ontstaan van de klacht zijn ingediend. Voor een klacht die daarna is ingediend geldt dat geen recht op restitutie meer bestaat.
4.4.    Klant moet de klacht volledig en duidelijk omschrijven en indien mogelijk foto’s aanleveren waarop de klacht te zien is.
4.2    De klacht wordt zo snel mogelijk behandeld.
4.3    Klachten van Klant over het aanbod van Restaurant, de bestelling dan wel de uitvoering van de overeenkomst, is Restaurant verantwoordelijk. Indien gewenst of noodzakelijk kan HomeTaste hierbij bemiddelen.

5.    Annulering en ontbinding van de overeenkomst
5.1    Het annuleren van de bestelling door Klant bij HomeTaste is niet mogelijk. De Klant kan wel de bestelling bij Restaurant annuleren.
5.2    Restaurant kan de bestelling van Klant weigeren. Klant heeft in dat geval recht op restitutie.
5.3    Wanneer Klant de bestelling annuleert en Restaurant is nog niet begonnen met de bereiding van de bestelling, dan is de annulering kosteloos. Als Restaurant al gestart is met de bereiding van de bestelling, is Klant alsnog de volledige prijs van de bestelling verschuldigd. Dit geldt ook voor de bezorgkosten als de bestelling wordt geannuleerd terwijl de Bezorger al onderweg is.
5.4    In verband met de bederfelijkheid van de bestelling is het voor de Klant niet mogelijk de overeenkomst tot bestelling te ontbinden. Het herroepingsrecht is uitgesloten. 
5.5    Restaurant en HomeTaste namens Restaurant hebben het recht een bestelling te weigeren, te annuleren of te ontbinden indien:
i.    het aanbod niet meer beschikbaar is;
ii.    Klant incorrecte of valse contactgegevens heeft opgegeven;
iii.    er gerede twijfel bestaat over de juistheid en echtheid van de bestelling of de contactgegevens;
iv.    Klant niet bereikbaar is op de door hem doorgegeven contactgegevens;
v.    Klant in strijd handelt met de algemene voorwaarden en de overeenkomst;
vi.    sprake is van overmacht, waaronder doch niet uitsluitend valt oorlog, stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen of sluiting, overheidsmaatregelen.

6.    Aansprakelijkheid
6.1    HomeTaste heeft een inspanningsverplichting om de Diensten met alle benodigde zorg en vakkundigheid uit te voeren. HomeTaste neemt daarbij geen enkele resultaatverplichting op zich.
6.2    HomeTaste aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de werking en bereikbaarheid van het online platform.
6.3    HomeTaste is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tot bestelling door Restaurant. Op het online platform informeert HomeTaste namens Restaurant zoveel mogelijk over de juistheid van de gerechten conform de informatie die zij daartoe van Restaurant verkrijgt. HomeTaste garandeert niet en staat niet in voor de bereiding van Restaurant en dat deze voldoet aan alle allergenen. 
6.4    HomeTaste is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van HomeTaste. Iedere aansprakelijkheid van HomeTaste voor indirecte schade waaronder gevolgschade is uitgesloten.

7.    Intellectuele eigendomsrechten
7.1    Alle intellectuele eigendomsrechten zijn van de door HomeTaste aangeboden Diensten en het daarop gepubliceerde materiaal zijn van HomeTaste of de derde van wie HomeTaste toestemming heeft gekregen om het materiaal te gebruiken.
7.2    Het is niet toegestaan vrij de inhoud te verveelvoudigen, openbaar te maken, of ter kennis van derden te brengen op welke wijze dan ook. 

8.    Tot slot  
8.1    Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
8.2    Geschillen tussen partijen voortvloeiend uit de overeenkomst of andere rechtshandelingen tussen hen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, het arrondissement Rotterdam.

Versie november 2022